งานข้อมูลข่าวสาร และ ศูนย์ ICT

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ระบบข้อมูลหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อทั่วไป
ระบบข้อมูล e-inspection 2551( คู่มือการรายงาน )
ระบบข้อมูลบุคลากรสุขภาพ Online จังหวัดกาฬสินธุ์
ระบบข้อมูลงานประกันสุขภาพ
ระบบรายงาน
ระบบข้อมูลตัวชี้วัสำคัญ ( Key Performance Indicators)
รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับสถานีอนามัย-สนย.
สถิติสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ (กราฟแสดงอัตราเกิดและอัตราตาย)
ระบบรายการประเมินผลงาน PP Performance ( Intranet )
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2549
Download
ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10
กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการปี 2550

โครงการบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

คู่มือการรายงาน e-Inspecton ปี 2551
โปรแกรมประมวลผลฐานข้อมูล Provis
การให้การบริการของสถานีอนามัย(จากฐานข้อมูล Provis ปี 2549)

การให้การบริการของสถานีอนามัย(จากฐานข้อมูล Provis ปี 2550)

หน่วยงานสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธสาสตร์
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (กระทรวงสาธารณสุข)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ThaiEarth.com

ประกาศ
ประชุม / สัมมนา

 

เว็บบอร์ดงานข้อมูลข่าวสาร

.

สำรวจความคิดเห็นการจักการระบบสารสนเทศ
ท่านคิดว่าระบบการรับส่งรายงานและข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน วิธีใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด?
รับ-ส่ง โดยแบบฟอร์ม กระดาษและหนังสือรับส่ง
รับ-ส่ง โดยแบบฟอร์ม เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ ในแผ่น Disketts/Flesh Drive
รับ-ส่ง โดยแบบฟอร์ม เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์โดยการ FTP ผ่านเครือข่าย Intranet
รับ-ส่ง โดยแบบฟอร์ม เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ ผ่านโปรแกรมระบบรับส่งเอกสารOnline
รับ-ส่ง โดยแบบฟอร์ม เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบ E-mail


ดูผลสำรวจ
Version 2.03


ค้นหาจากเครือข่ายสาธารณสุข
ค้นหาจากเครือข่ายinternetอื่นๆ

***สามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ : http://kalasin.moph.go.th
วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2562
Online ขณะนี้
จำนวนผู้เยี่ยมชม