ประเทศไทย กาฬสินธุ์
ยังไม่ประเมิน ปรับปรุง
ปานกลาง ดี
กาฬสินธุ์ :::
ภาพรวมระดับจังหวัด :: -   
    ประชากร :: -
This browser is not support this object !!!!!!

Ctrl+ => Zoom In   
     Ctrl Shift +=> ZoomOut
ระบบประเมินผลตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญด้านสุขภาพ ปี 2550
Management Cockpit
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    แสดงตารางข้อมูล
โครงการ   ::  
ปี - เดือน   ::  
  
: โรงยาบาล : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ :
ชั้นข้อมูลแผนที่
   โรงพยาบาล
Histogram
 
แสดงข้อมูลตามพื้นที่
   
พื้นที่  ::

 

คะแนน(ร้อยละ)   ::

จำนวนประชากร(คน)   ::


มิติที่1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร
   หมายเหตุ     ผลการประเมินรอบไตรมาส ที่ 3 เดือน กรกฏาคม ปี 2550 ( ตุลาคม - กรกฏาคม)
  • ถ้าภาพแผนที่ไม่ปรากฎให้ Download SVG Viewer และติดตั้ง
  • Browser จะต้องอนุญาตให้ JavaScriptทำงานด้วย นะครับ :)