กราฟแสดงอัตราเกิดและอัตราตาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี 2548 - 2561
(ข้อมูลสถิติชีพ)

::กราฟแสดง LE & HALE จังหวัดาฬสินธุ์ ปี 2554 - 2561 :: ::แผนภูมิแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2561 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2561 ::
:: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคติดต่อสำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2561 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคไม่ติดเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2561 ::
::กราฟแสดงสาเหตุการตายที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2561 :: ::แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2561 ::
::กลับหน้ าหลัก ::