กราฟแสดงอายุคาดเฉลี่ย( Life Expectancy:LE)และ อายุคาดเฉลี่ยการของมีสุขภาพดี( Health Adjusted Life Expectancy:HALE)แรกเกิด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554- 2560
(ปี)

::Life Expectancy:LE , Health Adjusted Life Expectancy:HALE (รวม) :: ::Life Expectancy:LE , Health Adjusted Life Expectancy:HALE (ชาย) :: ::Life Expectancy:LE , Health Adjusted Life Expectancy:HALE (หญิง) ::
::กลับหน้ าหลัก ::