กราฟแสดงอายุคาดเฉลี่ย ( Life Expectancy:LE) และ อายุคาดเฉลี่ยการของมีสุขภาพดี( Health Adjusted Life Expectancy:HALE) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554 - 2559
(ปี)

::Life Expectancy:LE , Health Adjusted Life Expectancy:HALE (รวม) :: ::Life Expectancy:LE , Health Adjusted Life Expectancy:HALE (ชาย) :: ::Life Expectancy:LE , Health Adjusted Life Expectancy:HALE (หญิง) ::
::กลับหน้ าหลัก ::