กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี 2548 - 2560
(อัตราตายแยกตามสาเหตุ ต่อ 100,000 ประชากร)

::กลับหน้าหลัก :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
::แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2560 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคติดต่อสำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
::กราฟแสดงสาเหตูการตายที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 :: ::แผนภูมิแท่งแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี2548-2560 ::