กราฟแสดงสาเหตุการตายที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี 2548 - 2559
(อัตราตายแยกตามสาเหตุ ต่อ 100,000 ประชากร)

::แผนภูมิแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2560 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
:: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคติดต่อสำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
::แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2560 :: ::กลับหน้าหลัก ::